โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (28/06/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีเปิดกองลูกเสือเพื่อการตรวจประเมินลูกเสือ ขั้นที่ 5 โดยมีคุณครูโรงเรียนสารสิทธิ์ฯและคุณครูจากโรงเรียนต่างๆร่วมเข้ารับการตรวจประเมินลูกเสือ ขั้นที่5 เพื่อรับเครื่องหมายวู้ดแบท 2 ท่อน...