โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/06/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีไหว้ครู และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีต่อไป...