โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (30/07/56)..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน ราชบุรี จัดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการของครูเอกชน เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการสอนสู่การพัฒนากระบวนความคิด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตราชบุรี เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก...