โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (30/07/56)..สำนักงานเทศบาลอำเภอบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้นักเรียนในเขตอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งทางโรงเรียนสารสิทธิ์ฯให้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...