โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/07/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดประกวดร้องเพลงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และในกิจกรรมนี้นอกเหนือจากการประกวดร้องเพลงของนักเรียนแล้ว ยังมีการร้องเพลงและการแสดงโดยคุณครูกลุ่มสาระๆต่างๆ ร่วมสร้างสีสรรค์และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย...