โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/01/57)..เมื่อวันที่ 17,18,19 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดพิธีตรีวารวันฉลองพระคริสตสมภพ โดยในช่วงเช้ามีพิธีมิสซาพร้อมกับการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ...