โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/12/56)..เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด โดยในงานนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย...