โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/08/56)..ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาทำกิจกรรม แนะแนวทางการศึกษา ให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้า มีการแนะนำคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย และได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้สอบถามสิ่งต่างๆ การเตรียมตัวสอบเข้าในคณะที่สนใจ...