โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/08/56)..วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากลุ่มประชาคมอาเซียน โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากบาทหลวง ประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฐานความรู้อาเซียน มากมาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ...