โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/06/55)..การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้นอกเหนือจากการเลือกตัวแทนนักเรียนแล้ว ยังเป็นการสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการเลือกตั้ง การลงคะแนน และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน...