โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (26/06/55).โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการที่สมวัยและแข็งแรง ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ชุดใหม่ให้น้องๆอนุบาล ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่หลากหลายชนิด สีสันสดใส สวยงาม สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก...