โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/02/55)..(19/06/55)..ก่อนกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดประกวดพานไหว้ครู โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมแข่งขันทำพานส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก...