โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/07/55)...เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน ในหัวข้อเรื่อง "ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก" ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเครือซาเลเซียนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนในครั้งนี้...