โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/07/55)..ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูของเรา 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" ปี 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. คุณครูสุภา จิตดำรงชัย  2.คุณครูนัฐพล สุวรรณศรี 3. คุณครูมาโนช ส่งศรี และ 4. คุณครูอารีรัตน์  อินทนู ...