โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/02/55)..ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าค่ายพักแรม ณ แคมป์ลูกเสืออู่ทองสักทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 โดยมีกิจกรรมการเข้าฝึกฐานปฏิบัติการต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกลตอนกลางคืน และกิจกรรมชุมชนรอบกองไฟ ซึ่งในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และฝึกความอดทน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ....