โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (20/02/56)..เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร IP (Intensive Program) เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดวิชาของหลักสูตร IP ให้ผู้ปกครองได้ทราบและได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ