โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 

  (17/12/55)...เมื่อวันที่ 5 - 9 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยพิธีเปิดงานชุมนุม บาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีในครั้งนี้...