โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/55)...กลุ่มสาระพลานามัยได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มสีขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยมีการจับฉลากเลือกตัวแทนประจำกลุ่มสีและเลือกคุณครูแม่สี...