โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/08/55)...โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักประเพณีที่ดีงามและสืบทอดต่อไป ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ...