โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (16/11/54)..บาทหลวงนพดล ยอแซฟ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านพักคนชรา ณ บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ โดยมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ มารีอา สิทธิดา จันทราทิพย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้ที่จำเป็นร่วมบริจาคให้แก่บ้านพักคนชรา...