โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/06/54)..วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 ทุกระดับชั้น โดยบาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการและบาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง จากนั้นทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและกฏระเบียบต่างๆให้ผู้ปกครองได้รับทราบ...