โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/06/54)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการปกครองในระบบประชาธิปไตย จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 พรรค 5 เบอร์ โดยพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยคะแนนเสียง 681 คะแนน ได้แก่ เบอร์ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นาย ปัณณวัชร์ อภิโชติเฉลิมรัฐ ประธาน
2. นาย ธนวัฒน์ เกรียงฮุ้น รองประธาน
3. นาย พนธกร โรจนวิทย์ รองประธาน
4. นาย ธราดล บุญประเสริฐ รองประธาน
5. นาย ศณัณยู แขวงผุด ฝ่ายวิชาการ
6. นาย ธนฉัตร พันธุ์ภักดี ฝ่ายกิจกรรม
7. นาย วริศ ฤทธิเพชรอัมพร ฝ่ายกิจกรรม
8. นาย รัฐสิทธิ์ สหพิบูลย์ชัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. นาย ธนภณ โพธพิพิธ เหรัญญิก
10. นาย ชาญวิทย์ โพธิศิริ ปฏิคม
11. นาย ณัฐกาญจน์ พงษ์กลมสัตย์ เลขานุการ ...