โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/06/54)..วันที่ 17 มิถุนายน 2554 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ENGLISH DAY โดยในช่วงเช้า
บาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ENGLISH DAY พร้อมทั้งเดินชมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น จากนั้นนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานพร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้รู้จักและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง...