โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/06/54)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณครุและลูกศิษย์...