โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (29/08/54)...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ได้มาบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่อง "การป้องกันโรคไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพื่อต้องการให้นักเรียนรู้จักโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งวิธีป้องกันโรค...