โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/08/54)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรพร้อมคณะครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ คณะนักเรียน พนักงานโรงเรียน...