โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (17/02/53)..(06/04/53)...เมื่อวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่าง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (บ้านโป่ง) - โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ 5 ขึ้น มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยการนำของคุณครูชาญชัย  หมันประสงค์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน จากสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงงานกระดาษบรรจุภัณฑ์, ฟาร์มโคนม, ตามรอยซาเลเซียนที่วัดแม่พระบังเกิด, ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ดอนหอยหลอดและเขาช่องพราน ฯลฯ กิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ บาทหลวงประเสริฐ  สมงาม และบาทหลวงชินวัตร  สุวดินท์กุล  ที่ให้การสนับสนุน นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนได้รู้จักเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน...