โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/06/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภานักเรียนแล้ว นักเรียนยังได้รู้จักการเลือกตั้ง รู้จักการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสนใจในหน้าที่ของตนเองและรักประชาธิปไตยอีกด้วย สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งสภานักเรียนในปีการศึกษานี้ ได้แก่ หมายเลข 1ในระดับประถม และหมายเลข 1 ในระดับมัธยม...