โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/06/53)...วันที่ 18 มิ.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ ในช่วงเช้าคุณพ่อประเสริฐ สมงาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความสมารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ การเรียนรู้ในรู้ภาษาในรูปแบบต่างๆเช่น การร้องเพลง การตอบปัญหา การเล่านิทาน และภายในงานยังมีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆ มาแสดงความสามารถบนเวทีอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บรรดานักเรียนที่มีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ กล้าที่จะแสดงในสิ่งที่ตนเองฝึกฝนมา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บรรดาเพื่อนได้มีพยายามที่จะฝึกฝนและพัฒนาความสมารถของตนให้ดียิ่งขึ้น ...