โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/06/53)...วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป...