โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (14/07/53)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ของรัฐสภา และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดราชบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล นายธีระพัฒน์ เต็งมณี ม.4/1 นายณัฐพงศ์ ทองมา ม.4/1 …….