โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/02/54)..ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือทะเลน้ำจืด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2554...