โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (3 ก.ย.52) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
  1. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 300 บาท มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
   1.1 นายยุทธการ  ภูมิฐานนท์   ม.6/1
   1.2 นายเสกข์     หิรัณยรัชต์    ม.6/1
  2. กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวเจริญ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
   2.1 นายสมพล   สุวรรณปักษ์   ม.4/2
 

คุณพ่ออธิการร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คุณพ่ออธิการร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า"