โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 25 ก.ย. 52) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 นักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โดยพระอาจารย์สมศักดิ์ ธรรมะสักโข จากวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม