โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09 ต.ค.52) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 คณะครูคาทอลิกสารสิทธิ์ฯ ได้รับร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจครู ในหัวข้อเรื่อง "ปีพระสงฆ์และกระแสเรียก" โดย คุณพ่อไพยง  มนิราช ได้ให้เกียรติมาอบรมคณะครูของเรา
 

คณะครูคาทอลิกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมถ่ายภาพ เนื่องในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครู