โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/01/53)...ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2552 คณะสภานักเรียนร่วมกับ ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจิตอาสาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาขึ้น ณ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู และโรงเรียนพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ชีวิตชาวค่ายที่แท้จริง รักสามัคคีซึ่งกันและกัน และที่สำคัญยิ่งไปว่านั้นคือการมีน้ำใจให้กับบุคคลรอบข้างที่มีโอกาสน้อยกว่า รู้จักการเสียสละอดทนต่อความยากลำบาก ในกิจกรรมครั้งนี้คณะสภานักเรียนขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย...