โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 18 ส.ค. 52) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 6 โดยคณะกรรมการที่มาเยี่ยมโรงเรียนมี 1.นายพรสมบัติ  คำตรง  2.ดร.ดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์ 3.นางคณึงนิจ  อ่อนกูล และ4.นางไพจิตรา  นาคแย้ม
 

คณะกรรมการฯร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

   
บรรยากาศก่อนการเข้ารับการตรวจเยี่ยม คุณพ่ออธิการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯทุกท่าน จากนั้นคณะกรรมการได้ตรวจดูเอกสารต่างๆ

   
ได้สอบถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

   
ได้เดินชมโรงอาหารที่โรงเรียนได้ปรับปรุงใหม่ มาเยี่ยมชมห้องวงโยธาวาทิตของโรงเรียน ห้องสอนภาษาจีน

   
ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องซาวด์แล็ปฝั่งประถมศึกษา

   
นักเรียนตั้งใจเรียนกันสุดๆ เยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน