โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 3 ส.ค. 52) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 ระดับสโมสร โดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. เด็กชายณภัทร   จารุเรืองศรี   ชั้น ป.6/1
  2. เด็กชายวรท   จารุเรืองศิริกุล  ชั้น ป.6/1
  3. เด็กชายมัฆรินทร์   ภูสวัสดิ์เจริญ  ชั้น ป.6/1
 คุณครูผู้ควบคุมทีม
  1. คุณครูสมใจ   เกิดสุข
  2. คุณครูหทัยรัตน์  จันทราพิพัฒน์
  3. คุณครูจำเนียร   ขาวเอี่ยม
 

คุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้จัดการแผนกนักเรียนประจำ ได้ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและคณะครูผู้ควบคุมทีม