SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นนักเรียนชาย
– ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
– อนุบาล 1 อายุครบ 3 ปี (นับถึงวันที่ 14 พ.ค. 61)
– เตรียมอนุบาล อายุครบ 2-3 ปี (นับถึงวันที่ 14 พ.ค. 61)

หลักสูตร ระดับชั้น
หลักสูตรสามัญ ป.4 – ม.3
หลักสูตร SME (Science, Math, English) ป.1 – ม.3
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต Uni (University) ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนศิลป์ (อังกฤษ,จีน, Art, Music) ม.4 – ม.6

 

การจำหน่ายใบสมัคร

– เตรียมอนุบาล – ป.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป

– ป.2 – ม.4 วันที่ 18 ตุลาคม 2561– วันที่ 25 มกราคม 2562

สมัคร / สอบข้อเขียน

ตารางเวลาดำเนินการ

รายละเอียด

ระดับชั้น

วันที่

สอบสัมภาษณ์
(ระบุวันที่ในใบสมัคร)
ป.2 – ม.4 23-25 ม.ค. 62
สอบข้อเขียน ป.2 – ม.4 เสาร์ 26 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบ ป.2 – ม.4 อาทิตย์ 3 ก.พ. 62
มอบตัว ป.2 – ม.4 ดูที่บอร์ดประกาศ หรือ www.sarasit.ac.th

หลักฐานการสมัคร (ทุกหลักสูตร)

– รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 2 รูป
– ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.7) 1 ฉบับ
– สำเนาผลการเรียนจากในสมุดพก (ปพ.6) ปีการศึกษา 2559-2561   1 ฉบับ
– (โควตาความสามารถพิเศษ) แฟ้มสะสมงาน / เกียรติบัตร / วุฒิบัตรผลงานต่าง ๆ


•โควตาพิเศษ ชั้น ม.1 ดังนี้

– ชั้น ม.1 ดังนี้ – โควตาเรียนดี ประพฤติดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560- 2561
– โควตาความสามารถพิเศษที่มีผลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ดนตรี, กีฬา, ศิลปะ, และคอมพิวเตอร์

•โควตาพิเศษ ชั้น ม.4 ดังนี
– โควตาเรียนดี ประพฤติดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 – 2561
– โควตาความสามารถพิเศษที่มีผลงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ดนตรี, กีฬา, ศิลปะ, และคอมพิวเตอร์

( เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับตั้งแต่ ป.1- ม.3 )

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา 4 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
3. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร SME
1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรภาคปกติ
2. มุ่งเน้นการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน
3. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษโดย ครูต่างชาติ ดังนี้


หลักสูตร SME ป.1 – ป.6

รายวิชา หลักสูตรสามัญ ครูไทยสอน ครูต่างชาติสอน
วิทย์ 2 ชม./สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์ 2 ชม./สัปดาห์
คณิต 5 ชม./สัปดาห์ 7 ชม./สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์
อังกฤษ 6 ชม./สัปดาห์ 4 ชม./สัปดาห์ 4 ชม./สัปดาห์

หลักสูตร SME ม.1 – ม.3

 

รายวิชา หลักสูตรสามัญ ครูไทยสอน ครูต่างชาติสอน
วิทย์ 4 ชม./สัปดาห์ 4 ชม./สัปดาห์ 2 ชม./สัปดาห์
คณิต 5 ชม./สัปดาห์ 6 ชม./สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์
อังกฤษ 5 ชม./สัปดาห์ 4 ชม./สัปดาห์ 4 ชม./สัปดาห์

4. การวัดและประเมินผลการเรียน ในรายวิชาที่เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษแยกออกจากการวัดและประเมินผลการเรียนที่เป็น
ภาคภาษาไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
5. ห้องเรียน มีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานของนักเรียน
6. การจัดการเรียนการสอน : เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 7 คาบ และเรียนวันเสาร์ครึ่งวัน (เรียน 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์)
7. มีการฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษนอกสถานที่

คุณสมบัติผู้เรียนหลักสูตร SME

1. เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
2. เป็นผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
3. เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 หรือผู้ที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ
4. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ระดับคะแนนดี

( เน้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ STEM +A รับตั้งแต่ ป.4- ม.3 )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความคิดและมีความคิดสร้างสรรค

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IP
1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. จัดการเรียนการสอนแบบ STEM+A ด้วยการลงมือทำปฏิบัติจริง และสร้างชิ้นงานโดยบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และศิลปะไปพร้อมๆกัน 3.เรียนเนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรปกติในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4.การจัดการเรียนการสอน : เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 7 คาบ

 

 

ป.4 – ป.6

รายวิชา หลักสูตรสามัญ หลักสูตร IP (ครูไทยสอน)
วิทย์ 2 ชม./สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์
คณิต 5 ชม./สัปดาห์ 7 ชม./สัปดาห์
อังกฤษ 6 ชม./สัปดาห์ 7 ชม./สัปดาห์

 

ม.1 – ม.3

รายวิชา หลักสูตรสามัญ หลักสูตร IP (ครูไทยสอน)
วิทย์ 2 ชม./สัปดาห์ 6 ชม./สัปดาห์
คณิต 5 ชม./สัปดาห์ 6 ชม./สัปดาห์
อังกฤษ 5 ชม./สัปดาห์ 6 ชม./สัปดาห์

 

คุณสมบัติ ผู้เรียนหลักสูตร IP

1. เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
2. เป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
3. ถ้าเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ระดับคะแนนดี

( เน้นการติวเพื่อสอบเข้ามหาลัยในฝัน รับตั้งแต่ ม.4- ม.6 สายวิทย์-คณิต )

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Uni
1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรภาคปกติ
2. เรียนในระบบติว โดยทีมติวเตอร์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
3. มีแบบฝึกหัด / แบบฝึกจ า / เทคนิคต่างๆมากมาย เพื่อนนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
4. เรียนติวเสริม (ม.4 เรียนวันจันทร์, ม.5-ม.6 เรียนวันพุธ) ดังนี้

ม.4

12.45 – 14.45 น. 15.00 – 17.00 น.

เคมี โดย ดร. ภาณุพันธ์ ลิปชยาพร Ph.D. (เคมี)

– ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ปริญญาโท University of Goettingen, Germany
– ปริญญาเอก University of Muenster, Germany
– เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เคมี โดย ดร. ภาณุพันธ์ ลิปชยาพร Ph.D. (เคมี)

– ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ปริญญาโท University of Goettingen, Germany
– ปริญญาเอก University of Muenster, Germany
– เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ม.5-ม.6

8.15 – 10.15 น. 10.45 – 12.45 น. 13.40 – 16.00
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และการคิดเชื่อมโยง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ และการคิดเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ และการคิดเชื่อมโยง

 

5. ห้องเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานของนักเรียน
6. มุ่งเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูเจ้าของภาษา


คุณสมบัติ ผู้เรียนหลักสูตร Uni

1. เป็นผู้ที่มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้เสมอ
2. เป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
3. เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50

( เน้นการเรียนและปฏิบัติเพื่อสอบเข้ามหาลัยในฝันด้านศิลปะรับตั้งแต่ ม.4- ม.6 สายศิลป์ )

วัตถุประสงค์

1. ให้รู้วิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความประทับใจ
2. ให้รู้จักคิดริเริ่มใช้เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ให้รู้จักใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยสามารถประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ART

1. เน้นการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานตั้งแต่แรเงา (drawing) ระบายสี (painting)
2. นักเรียนจะได้เรียนรู้การท างานศิลปะโดยการปฏิบัติงานจริง
3. เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานศิลปะโดยใช้กระบวนการท างานสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ ได้ในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติ ผู้เรียนหลักสูตร ART

1. มีใจรักในงานศิลปะ
2. มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน

( เน้นการเรียนและปฏิบัติเพื่อสอบเข้ามหาลัยในฝัน รับตั้งแต่ ม.4- ม.6 สายศิลป์ )

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปต่อยอดใน ระดับอุดมศึกษาได้
2. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพดนตรี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ดนตรี (music)

1. มุ่งเน้นการเรียนด้านทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทักษะทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบจากการปฎิบัติจริง
3. มุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม

คุณสมบัติผู้เรียนหลักสูตร ดนตรี (music)

1. มีความสามารถเฉพาะทางด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ทั้งในวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต วงสตริง
2. เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้เสมอ
3. เป็นผู้ประพฤติดี ตั้งใจเรียนและอยุ่ในระเบียบวินัย

( เน้นการเรียนและทักษะภาษาจีนเพื่อสอบเข้ามหาลัยในฝัน รับตั้งแต่ ม.4- ม.6 สายศิลป์ )

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้นักเรียน มีความพร้อมในการเรียนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Chinese program

1. เน้นฝึกทักษะ การฟัง การพูดสนทนาภาษาจีนกลาง การออกเสียงพินอินที่ถูกต้อง ซึ่งพินอินคือ ระบบ ตัวสัทอักษร (Chinese phonetic alphabet)
เพื่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง
2. เน้นเน้นฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางที่ถูกต้องเรียนรู้จากคำศัพท์ รูปประโยค และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เน้นใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียน สนุก เข้าใจง่าย
4. เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ความรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศจีน

คุณสมบัติผู้เรียนหลักสูตร Chinese program

1. เป็นผู้มีใจรักในการเรียนภาษา
2. เป็นผู้ที่มีความชอบเกี่ยวกับประเทศจีน
3. เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
4. เป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

(Sarasit Phithayalai English Language Arts Program = SJELA)

วัตถุประสงค์

1. ให้ได้วิธีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลงานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการสอบเข้า มหาวิทยาลัย
2. ให้มีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะจากการปฏิบัติงานและใช้จริงกับครูเจ้าของภาษา
3. ให้ รู้วิธีการใช้วิชาต่างๆ ทั้งภาษ าไทยและภาษาอังกฤษ มาฝึกปฏิบัติให้เกิดชิ้นงานที่สร้างสรรค์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

1. มุ่งเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและนำไปใช้ในการสอบเข้า มหาวิทยาลัย
2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะจากการปฏิบัติใช้งานจริงกับครูเจ้าของ ภาษา
3. มุ่งเน้นการเรียนวิชาในชีวิตประจ าวันเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา เป็นต้น กับครูเจ้าของภาษา

คุณสมบัติ ผู้เรียนหลักสูตร SJELA

1. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้ง
2. เป็นผู้อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง พระพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
3. เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

แผนกนักเรียนประจำ

จุดประสงค์

1.เพื่อนักเรียนที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัดได้มีที่พักในการเข้าศึกษาต่อ
2.เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยของนักเรียน
3.เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการศึกษาและการอบรมตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองและเจริญชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนประจำ 

1.รับนักเรียนชายตั้งแต่ประถม 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น การเรียน การรักษาความสะอาด
3.ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายราย

กฎระเบียบโดยย่อ

1.กลับบ้านเดือนละ 2 ครั้ง (ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง) รับกลับบ้านเวลา 16.00 น. ในวันกำหนดกลับหอพักให้มาส่งก่อน 17.00 น.
2.ไม่อนุญาตให้สักหรือเจาะตามร่างกาย
3.ไม่ควรให้นักเรียนมีเงินติดตัวมากเกินจำเป็น (ควรฝากกับแผนกการเงิน หรือผู้รับรองหอพัก)
4.ไม่อนุญาตให้ไปค้างบ้านเพื่อน
5.นักเรียนที่ทำผิดระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ชู้สาว พนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทะเลาะวิวาท จะถูกพิจารณาจำหน่ายออกจาก โรงเรียน

วันจันทร์ – วันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดราชการ วันอาทิตย์
06.00 น. ตื่นนอน
06.30 น. เรียนส่วนตัว
07.30 น. อาหารเช้า – ไปเรียน
11.45 น. อาหารกลางวัน (ชั้นประถมศึกษา)
12.40 น. ประถม เข้าเรียน
12.45 น. อาหารกลางวัน (ชั้นมัธยมศึกษา)
13.40 น. มัธยม เข้าเรียน
16.00 น. เรียนพิเศษ(โรงเรียน)
17.15 น. รวมแถว – รับประทานอาหารเย็น – เล่นกีฬา
19.45 น. รับอาหารว่าง – สวดภาวนาค่ า-โอวาท-อาบน้ า
20.15 น. เรียนส่วนตัว
21.15 น. นอน (ชั้นประถม – มัธยมต้น) 22.00 น. นอน (ชั้นมัธยมปลาย)
07.15 น. ตื่นนอน
07.45 น. อาหารเช้า
09.00 น. เรียนพิเศษ
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. เรียนส่วนตัว – ทำการบ้าน 14.30 น. อาหารว่าง –กีฬาสัมพันธ์ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น – ภาพยนต์
20.15 น. สวดภาวนาค่า–อาบน้ำ–นอน
07.15 น. ตื่นนอน
07.45 น. อาหารเช้า
09.00- 12.00 น. เรียนพิเศษ
13.00 น. เรียนส่วนตัว
14.30 น. อาหารว่าง –เดินเที่ยว (ซื้อของ)
17.00 น. รวมแถว – เช็คชื่อ – อาหารเย็น 18.00 น. ภาพยนต์
20.15 น. สวดภาวนาค่ำ – โอวาท – อาบน้ า – นอน

ฝ่ายกิจการนักเรียน


สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบและ ใคร่ขอความร่วมมือในการดูแลกวดขันนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย ดังต่อไปนี้

1. เวลาเรียน
– มาก่อนเวลา 08.00 น. เลิกเรียน 16.00 น.
– วันจันทร์ – พฤหัส หลักสูตร IP/ SME/ UNI เลิกเรียน 17.00 น.
หลักสูตรสามัญเรียนพิเศษ เลิกเรียน 17.00 น
– วันศุกร์ เลิกเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน เวลา 16.00 น.
– วันเสาร์ โปรแกรม SME เรียนเวลา 08.30 – 12.00 น.

2. ห้าม
– ห้ามสักหรือเจาะตามอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
– ห้ามเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด/เครื่องเล่นเกม (หากฝ่าฝืนทางฝ่ายปกครองจะยึดไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน)
– ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดทุกชนิด
– ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน

3. การหยุดเรียน (แจ้งครูประจ าชั้นทราบ) ดังนี้
– ลาป่วย แจ้งก่อนเวลา 08.00 น. (มีใบรับรองแพทย์ส่งวันที่มาเรียน)
– ลากิจ แจ้งล่วงหน้า 1 วัน (มีใบลาและลงลายมือชื่อผู้ปกครอง)

4. รถจักรยานยนต์นำจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

5. ทรงผม – รองทรงสูง (ตรวจผมทุกสัปดาห์แรกของเดือน หากวันตรวจไม่ตัดโรงเรียนจะด าเนินการตามความ
เหมาะสม)

6. การขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

**กรณี ผู้ปกครองติดต่อรับด้วยตนเอง ปฏิบัติดังนี้
– ติดต่อและรอรับนักเรียนที่ห้องปกครอง
– แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้
– ได้รับบัตรออกนอกโรงเรียนจากห้องปกครอง เพื่อยื่นให้ รปภ.

**กรณี ให้นักเรียนเดินทางไปเอง ปฏิบัติดังนี้
– ผู้ปกครองท าจดหมายเพื่อขออนุญาตครูประจ าชั้น
– ผู้ปกครองโทรศัพท์ติดต่อครูประจ าชั้นโดยตรง
– ครูประจำชั้นติดต่อฝ่ายปกครอง
– ฝ่ายปกครองพิจารณาตามความสมควร (อนุญาตหรือไม่อนุญาต)

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียน!!!
รายละเอียดอื่นๆตามกฎระเบียบของโรงเรียนก าหนด

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.