เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

 

“เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564”

ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นนักเรียนชาย
– ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
– อนุบาล 1 อายุครบ 3 ปี (นับถึงวันที่ 16 .. ของปีการศึกษา)
– เตรียมอนุบาล อายุครบ 2-3 ปี (นับถึงวันที่ 16 .. ของปีการศึกษา)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตร ระดับชั้น
หลักสูตรสามัญ

เตรียมอนุบาล – ม.6

หลักสูตร SME (Science, Math, English)

ป.1 – ม.3

หลักสูตร IP (Intensive program) ป.4 – ม.3
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต Uni (University) ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนศิลป์ (ศิลปะ,ดนตรี,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ) ม.4 – ม.6

การจำหน่ายใบสมัคร

– รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 21 มกราคม 2564

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ป.1

– รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
– นักเรียนมาทดสอบทักษะ และพัฒนาการ (ประกาศผลทันที)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว  ………………………  1 รูป
2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน ……………………… 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน – บิดา – มารดา ………………… 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน – บิดา – มารดา ………………… 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน – บิดา – มารดา (ถ้ามี) ………………… 1 ฉบับ
6. สำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) ………………… 1 ฉบับ
7. สำเนาใบรับศิลล้างบาป (สำหรับนักเรียนคาทอลิก) ………………… 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7) สำหรับ อ.2 – ป.1 ………………… 1 ฉบับ
 

นักเรียนชั้น ป.2 – ม.4 ทุกหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว  ………………………  2 รูป
  2. ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.7) ……………………… 1 ฉบับ
  3. สำเนาผลการเรัยนจากสมุดพก (ปพ.6) ………………… 1 ฉบับ
  4. (โควตาความสามารถพิเศษ) แฟ้มสะสมงงาน/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรผลงานต่างๆ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.