Tel: (032) 223492-5 sarasitmail@gmail.com

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

 

“เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563”

ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นนักเรียนชาย
– ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
– อนุบาล 1 อายุครบ 3 ปี (นับถึงวันที่ 16 .. ของปีการศึกษา)
– เตรียมอนุบาล อายุครบ 2-3 ปี (นับถึงวันที่ 16 .. ของปีการศึกษา)

4ลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตร ระดับชั้น
หลักสูตรสามัญ

เตรียมอนุบาล – ม.6

หลักสูตร SME (Science, Math, English)

ป.1 – ม.3

หลักสูตร IP (Intensive program) ป.4 – ม.3
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต Uni (University) ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนวิทย์ – คณิต ม.4 – ม.6
หลักสูตร แผนศิลป์ (ศิลปะ,ดนตรี,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ) ม.4 – ม.6

 

การจำหน่ายใบสมัคร

– เตรียมอนุบาล – ม.4 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ป.1

– รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป
– นักเรียนมาทดสอบทักษะ และพัฒนาการ (ประกาศผลทันที)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว  ………………………  1 รูป
2. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน ……………………… 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน – บิดา – มารดา ………………… 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน – บิดา – มารดา ………………… 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน – บิดา – มารดา (ถ้ามี) ………………… 1 ฉบับ
6. สำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) ………………… 1 ฉบับ
7. สำเนาใบรับศิลล้างบาป (สำหรับนักเรียนคาทอลิก) ………………… 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7) สำหรับ อ.2 – ป.1 ………………… 1 ฉบับ
 

นักเรียนชั้น ป.2 – ม.4 ทุกหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว  ………………………  2 รูป
  2. ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.7) ……………………… 1 ฉบับ
  3. สำเนาผลการเรัยนจากสมุดพก (ปพ.6) ………………… 1 ฉบับ
  4. (โควตาความสามารถพิเศษ) แฟ้มสะสมงงาน/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรผลงานต่างๆ

ฝ่ายกิจการนักเรียน


สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบและ ใคร่ขอความร่วมมือในการดูแลกวดขันนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย ดังต่อไปนี้

1. เวลาเรียน
– มาก่อนเวลา 08.00 น. เลิกเรียน 16.00 น.
– วันจันทร์ – พฤหัส หลักสูตร IP/ SME/ UNI เลิกเรียน 17.00 น.
หลักสูตรสามัญเรียนพิเศษ เลิกเรียน 17.00 น
– วันศุกร์ เลิกเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน เวลา 16.00 น.
– วันเสาร์ โปรแกรม SME เรียนเวลา 08.30 – 12.00 น.

2. ห้าม
– ห้ามสักหรือเจาะตามอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
– ห้ามเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด/เครื่องเล่นเกม (หากฝ่าฝืนทางฝ่ายปกครองจะยึดไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน)
– ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดทุกชนิด
– ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน

3. การหยุดเรียน (แจ้งครูประจำชั้นทราบ) ดังนี้
– ลาป่วย แจ้งก่อนเวลา 08.00 น. (มีใบรับรองแพทย์ส่งวันที่มาเรียน)
– ลากิจ แจ้งล่วงหน้า 1 วัน (มีใบลาและลงลายมือชื่อผู้ปกครอง)

4. รถจักรยานยนต์
นำจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

5. ทรงผม
– รองทรงสูง (ตรวจผมทุกสัปดาห์แรกของเดือน
หากวันตรวจไม่ตัดโรงเรียนจะด าเนินการตามความ
เหมาะสม)

6. การขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

**กรณี ผู้ปกครองติดต่อรับด้วยตนเอง ปฏิบัติดังนี้
– ติดต่อและรอรับนักเรียนที่ห้องปกครอง
– แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้
– ได้รับบัตรออกนอกโรงเรียนจากห้องปกครอง เพื่อยื่นให้ รปภ.

**กรณี ให้นักเรียนเดินทางไปเอง ปฏิบัติดังนี้
– ผู้ปกครองท าจดหมายเพื่อขออนุญาตครูประจำชั้น
– ผู้ปกครองโทรศัพท์ติดต่อครูประจ าชั้นโดยตรง
– ครูประจำชั้นติดต่อฝ่ายปกครอง
– ฝ่ายปกครองพิจารณาตามความสมควร (อนุญาตหรือไม่อนุญาต)

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียน!!!
รายละเอียดอื่นๆตามกฎระเบียบของโรงเรียนก าหนด

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.