เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

ฝ่ายอภิบาล

บาทหลวงอนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ

จิตตาธิการ

ครูนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ์

ฝ่ายพิธีกรรมและงานคำสอน

ครูกัลยา เจริญผล

งานคำสอน

ครูภคมณ ยงรัตน์โชติ

งานกิจกรรม

ครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

งานกิจกรรม

ครูนิศรา กอบผดุงเกียรติ

งานกิจกรรม

ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

งานเทคนิค

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.