sarasitmail@gmail.com

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิโลบล​  แว่นเกตุ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

นายชาญชัย หมันประสงค์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ สรรสม

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางรัชนก อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.