ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

/หัวหน้างานกิจกรรม

นายสรรเสริญ ประสมทรัพย์

หัวหน้างานปกครอง

นางศศิพร ขำคำไพ

หัวหน้างานแนะแนว

นายอดิศักดิ์ ศิริวรศิล

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ

นายศราวุฒิ วงอุบล

หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นางเสาวนีย์ มัชฌิมานิธิศ

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์

นายธีระ เจริญสุข

หัวหน้างานสวัสดิการด้านความปลอดภัยและจราจร

นางวรินทร รอดเขียว

หัวหน้างานพยาบาล

นางสาวนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ์

หัวหน้างานอภิบาล

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.