ฝ่ายอาคารสถานที่

นายศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

นายศราวุฒิ วงอุบล

งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารวัสดุ/ยานพาหนะโรงเรียน/รักษาความปลอดภัย/เบิกวัสดุอุปกรณ์พนักงาน/ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายธนกฤต แดงระยับ

งานจัดปรับปรุงตกแต่งบริเวณงำนสถานที่

 

นางราตรี พึ่งฮั้ว

งานโภชนาการ

 

นางสุวรรรณี นาแป้น

งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

 

นายคมษา นาคโขนง

งานบารุงรักษาต้นไม้และสนามฟุตบอล

 

นายอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

งานระบบไฟฟ้า/งานระบบเครื่องเสียง

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.