ฝ่ายอาคารสถานที่

นายศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

/งานรักษาความปลอดภัย

นายธนกฤต แดงระยับ

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

 

นายองอาจ พวงชุ่มชื่น

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

 

นางสุภามาศ ค้วนเครือ

หัวหน้างานโภชนาการ

 

นางสุวรรรณี นาแป้น

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และโภชนาการ

 

นายอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

งานระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง

 

นายประสิทธิ์ สรรสม

งานเครื่องเสียง

 

นายคฑาวุธ ทิพย์อักษร

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.