เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

วิทยาศาสตร์

Science

คณิตศาสตร์

Mathematics

กขค

ภาษาไทย

Thai Languages

สังคมศาสตร์

Social Studies,
Religion and Culture

สุขศึกษา และ พลศึกษา

Health and Physical Education

ศิลปะ

Art

ภาษาต่างประเทศ

Foreign Language

อนุบาล

Kindergarten

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.