วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Tachnology

คณิตศาสตร์

Mathematics

กขค

ภาษาไทย

Thai Languages

สังคมศึกษา ฯ

Social Studies,
Religion and Culture

สุขศึกษา และ พลศึกษา

Health and Physical Education

ศิลปะ
การงานอาชีพ

Art
Career

ภาษาต่างประเทศ

Foreign Language

แผนกปฐมวัย

Kindergarten Section Early Years

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.