ฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นายชาญชัย หมันประสงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นางร่มฉัตร ธีระอนุกูล

เลขานุการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นางสาวราตรี พึ่งฮั้ว

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและEsar

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.