ฝ่ายงบประมาณ

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

บาดหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ

งานการเงิน/จัดซื้อ จัดจ้าง

 

นายมาโนช ส่งศรี

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์

 

นางวีราพร บุญญฤทธิ์

งานบัญชี

 

นายอัศวิน นิยมธรรม

งานบัญชี

 

นายมณเฑียร เจริญศิลป์

งานตรวจรับ

 

นายอัศวิน อรุณไร

งานตรวจรับ

 

นายกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

 

นางสาวราตรี พึ่งฮั้ว

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

นายชาญชัย  หมันประสงค์

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางร่มฉัตร   ธีระอนุกูล

เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)

 

นายอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

งานบริการสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.