ฝ่ายงบประมาณ

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภราดา ดร.วรวุฒิ   จิรสุจริตธรรม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

นางสุปราณี  หมั่นมาก   

ครูการเงิน

 

นายอนุชา พลอยจินดา

ครูการเงิน

 

นางสาววรญา  คำพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นายอดิศักดิ์  ศิริวรศิลป์

งานสนับสนุนการสอน

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.