ฝ่ายงบประมาณ

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภราดา ดร.วรวุฒิ   จิรสุจริตธรรม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

นายมาโนช ส่งศรี

งานพัสดุ – ครุภัณฑ์

 

นายอดิศักดิ์  ศิริวรศิลป์

งานสนับสนุนการสอน

 

นางสุปราณี  หมั่นมาก   

ครูการเงิน

 

นายอนุชา พลอยจินดา

ครูการเงิน

 

นางสาววรญา  คำพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นางสาวราตรี พึ่งฮั้ว

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

นายชาญชัย  หมันประสงค์

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางร่มฉัตร   ธีระอนุกูล

เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.