Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com

ประวัติของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนเซนต์โยแซฟ พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) บาทหลวงริชชาร์ด เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิกบ้านโป่ง (วัดนักบุญยอแซฟปัจจุบัน) ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีฐานะเป็น โรงเรียนประชาบาลประเภทประชาชนจัดตั้ง โดยใช้โบสถ์หลังเก่า ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวริมทางรถไฟสายใต้ ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่งมีบาทหลวงริชชาร์ด เป็นผู้จัดการคนแรก

ลักษณะสำคัญของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2542

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายล้วน
ดำเนินการโดยคณะนักบวช ซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2471
เดิมชื่อ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟ” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สารสิทธิ์พิทยาลัย”
โดยพระเรี่ยม วิรัชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงปารีส เป็นผู้ขนานนามให้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับ คำว่า “ซาเลเซียน”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่ นักเรียนโดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ความรัก เหตุผล และศาสนา
ประวัติและชื่อเสียงของโรงเรียนตลอด ระยะเวลา 70 ปี ได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองในเขตอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะแผนก นักเรียนประจำมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างได้สร้างชื่อเสียงและ
เกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ นักกีฬา นักแสดง ฯลฯ

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เรียนมีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง

ปรัชญาของโรงเรียน

“มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบ ตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ และศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

พันธกิจโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. อบรมผู้เรียนด้วยหลักเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพขอผู้เรียน 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ผู้เรียนเป็นผู้มี IPAD
I  = Imagination = จินตนาการ
P = Patience = อตทน
A = Analusis =  คิดวิเคาระห์
D = Discipline = วินัย

เป้าประสงค์

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีผลสมัฤทธิ์ตามเกรณ์มาตรฐหลักสูตรคุณธรรม
และมีระเบียบวินัย
2. ครูและบุคลากรเป็นนักอบรม
3. สถานศึกษา มีความสะอาด ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เอกลักษณ์โรงเรียน

การอบรมดูแลด้วยการป้องกันตามแนวทาง
ของรักบุญยอห์น บอสโก

ระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

แก่นแท้หรือหัวใจของการอบรม

ความเข้าใจต่อปัจเจกบุคคล: คุณพ่อบอสโกเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนคือสิ่งสร้างที่ประเสริฐและมีความดีใน ตนเองซึ่งบทบาทของสถาบันศึกษาหรือนักอบรมคือการช่วยพวกเขาให้ค้นพบและพัฒนาความดีนั้น ขณะเดียวกัน ทุกชีวิตก็มีความอ่อนแอหรือความเปราะบางซึ่งสถานศึกษาหรือนักอบรมต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งไม่ดีไม่งามด้วย การป้องกันโอกาสที่จะท าชั่วและเฝ้าระวังอย่างพอเหมาะพอควร พร้อมกับกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความทะเยอทะยาน อย่างสร้างสรรค์

ปัจจัยที่เอื้อต่อระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

บรรยากาศครอบครัว:  หมายถึงสถานศึกษาต้องมีบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งแต่ละคนรู้สึก ถึงการได้รับการยอมรับ มีความใกล้ชิดกันและไว้วางใจต่อกันและกัน

บรรยากาศของความร่าเริงสดใส : ความร่าเริงสดใสเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเด็กและวัยรุ่น สถานศึกษา ต้องช่วยให้เขาได้ชื่นชมกับลักษณะเฉพาะวัยประการนี้โดยให้
ความสำคัญกับกิจกรรม 2 ประเภทคือ

1. ดนตรี :คุณพ่อบอสโกกล่าวว่า “ ดนตรีคือภาษาของเด็ก” เพื่อจะสื่อสารกับพวกเขาได้ดีเราต้องใช้ ดนตรี

2. กีฬา :คุณพ่อบอสโกส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หมกมุ่นกับสิ่งไม่ดีและ มุมมองของนักอบรม การกีฬาจะทำให้ผู้อบรมรู้จักนิสัยของเด็กมากยิ่งขึ้น

การดูแล: สถานศึกษาต้องตระหนักว่า “ การดูแล” เป็นภารกิจหลักส าคัญควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน เพราะเด็กยังต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพพัฒนาการตามวัยของพวกเขา ด้วย

เสาหลัก 3 ประการของการอบรม

เหตุผล: สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความหมายหรือจุดมุ่งหมาย ของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีในตัวเขา

ศาสนา : สถานศึกษาต้องมุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณค่าและหลักธรรมของศาสนา

ความรักใจดี:การศึกษาอบรมเป็นเรื่องของหัวใจ และหากจากจุดประสงค์ของการศึกษาอบรมมุ่งที่การ เปลี่ยนแปลงพัฒนาซึ่งเริ่มจากภายใน ความรักใจดีของผู้อบรมคือกุญแจเพื่อเปิดเข้าสู่ภายในของบุคคล พวกเขา อาจจะจดจ าเพราะความหวาดกลัว แต่หากจะให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ต้องใช้ความรักใจดีที่ พากเพียร

เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์พิทยาลัยโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

สืบสานระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

คณะนักบวชซาเลเซียนชุดแรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี คศ. 1927 และเมื่อผ่านการเตรียมความ พร้อมด้านบุคลากรจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยในปี 1929 นับเป็นก้าวแรกของกิจการโรงเรียนของ นักบวชซาเลเซียนในประเทศไทยคุณลักษณะเด่นนอกเหนือไปจากความรักความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าของ บรรดานักบวชซาเลเซียน คือ

1. ความรักต่อคุณพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะ:

พวกเขาจะเผยแพร่ประวัติโดยใช้สื่อทุกรูปแบบ ทำให้ผู้คนได้ รู้จักชีวิตและการงานของคุณพ่อบอสโก ความประทับใจในชีวิตของนักบุญผู้นี้คือ การที่ท่านสามารถอบรมเด็กๆ ที่มีพื้นฐานที่หลากหลายให้กลับเป็นคนดีของสังคม คุณพ่อบอสโกเริ่มงานกับยุวกรรมกรไร้ฝีมือและไร้หลักแหล่ง ที่อยู่อาศัย แต่ท่านได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นช่างก่อสร้าง ช่างตัดเย็บ ช่างพิมพ์ ช่างท ารองเท้า ภายหลังท่านพบว่ามีเด็กบางคนที่มีสติปัญญาในระดับดี จึงได้ช่วยให้พวกเขากลับเป็นอาจารย์ เป็นนัประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา จากชื่อเสียงของคุณพ่อบอสโกน าไปสู่ความมั่นใจของบรรดาผู้ปกครองว่า นักบวชซาเลเซียน จะสามารถเป็นดังคุณพ่อบอสโกกล่าวคือ เนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรแต่นักบวชซาเลเซียนคือช่างตัดเย็บยอดฝีมือ เพราะ สามารถมองเห็นศักยภาพในตัวเด็ก และช่วยให้พวกเขาพัฒนาจนถึงที่สุด

2. ความเคร่งครัดในชีวิตนักบวช :

นักบวชซาเลเซียนให้ความส าคัญกับการอบรมด้านจิตวิญญาณควบคู่ไป กับความจริงจังด้านวิชาการ เพราะตระหนักถึงองค์รวมของมนุษย์

ด้วยจุดยืนดังกล่าวมาแล้วนั้น สารสิทธิ์พิทยาลัยจึงมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง สารสิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียนกีฬา แต่ สามารถผลิตนักตะกร้อและนักฟุตบอลทีมชาติในระดับแถวหน้า สารสิทธิ์มิใช่โรงเรียนดนตรีแต่มีวงโยธวาทิตที่มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีรางวัลชนะเลิศ ระดับโลกเป็นสิ่งยืนยัน สารสิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียนการเมือง แต่ตอบ ปัญหารัฐสภาได้รางวัลชนะเลิศ สารสิทธิ์ไม่ได้คัดเฉพาะหัวกะทิ แต่สอบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย สาร สิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียน IT แต่ ได้รางวัลการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก

เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์คืออะไร?วงโยธวาทิตและกีฬาคือสิ่งปรากฏเด่นในช่วงเวลาหนึ่งเพราะสารสิทธิ์ ยืดมั่นต่อปัจจัยที่เอื้อต่อระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโกที่ให้ความส าคัญกับกีฬาและดนตรี และหากว่า คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในสมัยของท่าน เด็กของคุณพ่อบอสโกก็ต้องเก่งด้านคอมพิวเตอร์แน่นอน เพราะท่านจะทันโลกอยู่เสมอ

เราคงไม่ส่งวงโยธวาทิตเข้าแข่งขันและได้รางวัลทุกปี เราคงไม่อาจป้อนนักกีฬาให้กับทีมชาติไทยได้ ตลอด เราคงไม่ชนะเลิศตอบปัญหารัฐสภาทุกครั้งและเราคงไม่ให้นักเรียนต าน้ าพริกได้ทุกคน แต่สารสิทธิ์จะเป็น สถานศึกษาที่มี “การอบรม” เป็นเอกลักษณ์ สารสิทธิ์จะอบรมนักเรียนไปกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดเพราะความ เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราคือ “การอบรม”

สารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีต้นธารทางวัฒนธรรมย้อนไปถึง กลางศตวรรษที่ 19 สารสิทธิ์เป็นแขนงหนึ่งขององค์กรที่มีกิ่งก้านสาขาทั่วโลก เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์จึงมิใช่บาง สิ่งที่เรามองหาจากความส าเร็จด้านใดด้านหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่ง แต่เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์คือ สิ่งที่เราต้องเข้าไป ถึงหัวใจของคุณพ่อบอสโกผู้ก่อตั้งคณะเพราะเอกลักษณ์คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว นับแต่เริ่มต้นและทำให้เราดำรงอยู่ หากแต่เราต้องทำให้ปรากฏชัดมากขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น เพราะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่คือการค้นพบตัวตน ของเรา

เราอาจปรับจุดเน้นได้ เราอาจมีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่อาจเปลี่ยนเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตน ของเราได้เพราะสิ่งนั้นจะทำให้เราไม่เป็นเราอีกต่อไปเพราะเอกลักษณ์ของเราคือ“ การอบรม”

สิ่งที่อยู่ในสารสิทธิ์และจะเป็นอยู่ตลอดไปก็คือ – คณะผู้ใหญ่อยู่ท่ามกลางครูและเด็กๆ – คณะครูอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆและดูแลเด็กในเวลาหย่อนใจ – เด็กๆวิ่งเล่นในสนามด้วยความสุข – เสียงดนตรีที่ให้ชีวิตชีวากับโรงเรียน – ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสารสิทธิ์ เพราะเชื่อมั่นว่าสารสิทธิ์ทำได้

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.