SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

ประวัติของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนเซนต์โยแซฟ พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) บาทหลวงริชชาร์ด เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิกบ้านโป่ง (วัดนักบุญยอแซฟปัจจุบัน) ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีฐานะเป็น โรงเรียนประชาบาลประเภทประชาชนจัดตั้ง โดยใช้โบสถ์หลังเก่า ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวริมทางรถไฟสายใต้ ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่งมีบาทหลวงริชชาร์ด เป็นผู้จัดการคนแรก

ลักษณะสำคัญของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2542

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายล้วน
ดำเนินการโดยคณะนักบวช ซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 ต าบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2471
เดิมชื่อ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟ” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สารสิทธิ์พิทยาลัย”
โดยพระเรี่ยม วิรัชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงปารีส เป็นผู้ขนานนามให้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับ คำว่า “ซาเลเซียน”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่ นักเรียนโดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ความรัก เหตุผล และศาสนา
ประวัติและชื่อเสียงของโรงเรียนตลอด ระยะเวลา 70 ปี ได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองในเขตอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะแผนก นักเรียนประจำมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างได้สร้างชื่อเสียงและ
เกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ นักกีฬา นักแสดง ฯลฯ

ล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สร้างความ ภาคภูมิใจ

ปัจจุบันนโยบายด้านการบริหาร เน้นคุณธรรมน าหน้าวิชาการ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยไม่เห็น แก่ตัว

อาคารสถานที่ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีเนื้อที่ 12 ไร่ มีอาคารเรียน และอาคารประกอบรวม 7 อาคาร
ได้แก่
1. อาคารดอมินิก ซาวีโอ
2. อาคารมารีย์อุปถัมภ์
3. อาคารยอห์น บอสโก
4. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
5. อาคารฝ่ายปกครอง
6. อาคารนักเรียนประจำ
7. อาคารไมเกิ้ล รัว
8. อาคารเซนต์โยเซฟ ใน 8 อาคารนี้ จัดเป็น

ห้องเรียน 57 ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษา 4 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง
ห้องสมุด 3 ห้อง
ห้องจริยธรรม 3 ห้อง
ห้องดนตรี 4 ห้อง
ห้องแนะแนว 1 ห้อง
ห้องพยาบาล 1 ห้อง
ห้องทำงานครู 15 ห้อง
ห้องหมวดวิชา 14 ห้อง
ห้องประชุมขนาดบรรจุ 1,500 คน 1 ห้อง
ห้องโสตฯ ขนาด 200 คน 1 ห้อง
โรงประชุมเข้าแถว 2 แห่ง
โรงอาหาร 1 หลัง
สนามฟุตบอล 1 สนาม
สนามบาสเกตบอล 3 สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม
สนามตะกร้อ 2 สนาม
สระว่ายน้ า
โรงจอดรถ 2 ชั้น 1 แห่ง
อาคารปกครอง 1 หลัง
ป้อมยาม 1 ป้อม

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมี นักเรียนทั้งประจ าและไป-กลับ แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา

ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3

ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6

ระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3

ระดับช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6

ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนจัดแนวประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2546)

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปฐมวัย (พ.ศ. 2546) ของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการพัฒนาในสังคมอย่างเป็นสุข จิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ระดับช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4 จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา จุดเด่นของโรงเรียน

1. โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ให้ครูได้รับการศึกษา อบรมมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการสอน การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของครูและนักเรียน การน าวิธีการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้ และส่งเสริมกานน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ สอน การบริหารและการบริการ

2. มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายที่จะน ามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
และคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงให้ชมรม

3. มุ่งมั่น เสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรมจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครู เน้นการเป็นผู้ให้ด้วยใจ บริสุทธิ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ มีโครงการศาสนสัมพันธ์ จัดบวช เณรภาคฤดูร้อน ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในวัด จัดโครงการเล่านิทานคุณธรรม จัดนิทรรศการการแข่งขัน และการประกวดต่างๆในโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันครู ฯลฯ

4. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ชุมชน ทั้งศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครองนักเรียน นักธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวนมากทั้งแรง สนับสนุนด้านความคิด ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่างๆ และในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็มีนโยบายแน่วแน่ที่จะร่วมมือ และให้บริการแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมทุกรูปแบบที่ เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน

5. ความสำเร็จในชีวิตของศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยจากการได้ศึกษาประวัติของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย มีศิษย์เก่านับไม่ถ้วน ประสบ ความส าเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง ทั้งในฐานะข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ นักกีฬา ศิลปิน นักแสดง ฯลฯ ซึ่งมี ชื่อเสียงในระดับชาติและระดับโลก ส าหรับศิษย์ปัจจุบันก็มีความสามารถในหลายรูปแบบ ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ ทั้งในด้านความสามารถในการ เรียนด้านศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท ดนตรี กีฬา ภาษา การแสดงความมีน้ าใจ ฯลฯ ความมุ่งมั่นของโรงเรียน ความส าเร็จที่บรรลุตามเป้าหมายเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของโรงเรียนสะท้อน ให้เห็นว่า โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมีการบริหาร การจัดการที่ดี คณะครูมีคุณภาพและตระหนักในความ รับผิดชอบ อันพึงมีต่อศิษย์ และพึงมีต่อกัน นับเป็นความส าเร็จของโรงเรียนอย่างน่าชื่นชม

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.