เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

ระดับปฐมวัย

ครูนิโลบล แว่นเกตุ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

ครูสุิษา  ศรีบุญเรือง 

ครูประจำชั้น 

ครูสุนิสา  ทุเครือ 

ครูผู้ช่วย 

ครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง 

ครูประจำชั้น 

ครูกัลยา เจริญผล 

ครูผู้ช่วย 

ครูวารี คิดรุ่งเรือง

ครูประจำชั้น 

ครูขนิษฐา นิกาหลี 

ครูผู้ช่วย 

ครูสายศิริ คิดดี 

ครูประจำชั้น 

ครูขนิษฐา  นิกาหลี 

ครูผู้ช่วย 

ครูอรชร  หอมขจร 

ครูประจำชั้น 

ครูวิลาวัลย์   สิงห์พิทักษ

ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.