โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

คุณครูเกศินี สรรสม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

คุณครูสุนิจดา ตรึกดี

คุณครูณพัศรินทร์ รับคำอินทร์

คุณครูดาลา โอ้โลม

คุณครูสุกัญญา จารุเรืองศรี

คุณครูอรนุช ศรีประโมง

คุณครูณัฐชนันท์ ชาติกวีโภคิน

คุณครูลัดดา คะชะเนตร

คุณครูประเทือง ช่วยนุ่ม

คุณครูสุวรรณี นาแป้น

คุณครูกฤษดา ผ่องใส

คุณครูธัญทิพานันท์ วราวัฒนฉัตร

คุณครูณรงค์ โสภาลดาวัลย์

คุณครูประสิทธิ์ สรรสม

คุณครูสุนิดา ฮุณวย์

คุณครูอภิญญา โพธิ์แฉล้ม

คุณครูสายันต์ ว่องไวอมรเวช

(รายชื่อครูต่างชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Mr. Bart Rigter

Mr. Mariappan Isaac

Mr. Chito Reyes

Miss Reyna Dawn Fonte

Mr. Michael Vincent Villamor

Miss Ruffa Reyes

Miss Grace Sawad

Mr. Justin Grant

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.