เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

นางสุนิจดา ตรึกดี

นางณพัศรินทร์ รับคำอินทร์

นางดาลา โอ้โลม

นางสุกัญญา จารุเรืองศรี

นางอรนุช ศรีประโมง

นางสาวณัฐชนันท์ ชาติกวีโภคิน

นางลัดดา คะชะเนตร

นางประเทือง ช่วยนุ่ม

นางสุวรรณี นาแป้น

นายกฤษดา ผ่องใส

นางธัญทิพานันท์ วราวัฒนฉัตร

นายณรงค์ โสภาลดาวัลย์

นางเกศินี สรรสม

นายประสิทธิ์ สรรสม

นางสุนิดา ฮุณวย์

นางสาวอภิญญา โพธิ์แฉล้ม

นางสาวสายันต์ ว่องไวอมรเวช

(รายชื่อครูต่างชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Mr. Bart Rigter

Mr. Mariappan Isaac

Mr. Chito Reyes

Miss Reyna Dawn Fonte

Mr. Michael Vincent Villamor

Miss Ruffa Reyes

Miss Grace Sawad

Mr. Justin Grant

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.