Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

นายสุนทร รูปสูง

นายธีระ เจริญสุข

นายเอกชัย พร้อมชัยยาพร

นายสุชาติ สมตน

นายดรุณ ศรีประโมง

นายธีรยุทธ สบายยิ่ง

ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ครูรัตนา ทรัพย์สิน

ครูนงเยาว์ วงษารัตน์

นายธนกฤต แดงระยับ

นายสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน์

นายเสนีย์ มีฟัก

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.