โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

นายธีระ เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุนทร รูปสูง

นายเอกชัย พร้อมชัยยาพร

นายธนกฤต แดงระยับ

นายดรุณ ศรีประโมง

นายเสนีย์ มีฟัก

นายสุชาติ สมตน

นายสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน์

นายธีรยุทธ สบายยิ่ง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.