SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

นายสุนทร รูปสูง

นายธีระ เจริญสุข

นายเอกชัย พร้อมชัยยาพร

นายสุชาติ สมตน

นายดรุณ ศรีประโมง

นายธีรยุทธ สบายยิ่ง

ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ครูรัตนา ทรัพย์สิน

ครูนงเยาว์ วงษารัตน์

นายธนกฤต แดงระยับ

นายสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน์

นายเสนีย์ มีฟัก

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.