เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)


นายสุนทร รูปสูง

นายธีระ เจริญสุข

นายเอกชัย พร้อมชัยยาพร

นายธนกฤต แดงระยับ

นายดรุณ ศรีประโมง

นายเสนีย์ มีฟัก

นายสุชาติ สมตน

นายสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน์

นายธีรยุทธ สบายยิ่ง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.